Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο Σ.Δ.Ε.ΛάρισαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: 1ο ΣΔΕ Λάρισας

Ημερομηνία  25/5/2018

Αρ.πρωτ: 65Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 
Διεύθυνση: Ιουστινιανού & Κομνηνών,(5ο Λύκειο Λάρισας)
Τ.Κ. - Πόλη: 41223 - Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410670950
E-mail: mail@sde-laris.lar.sch.gr
Πληροφορίες: κος Μαργαρίτης Ντούμος                                                              
                                                                                            Προς κάθε ενδιαφερόμενο


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο Σ.Δ.Ε.Λάρισας


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 136/1246/16-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΚ3Θ46ΨΖΣΠ-9ΤΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ΄ αριθμ. Πρωτ: 603.8/1531/16168/15-5-2018 (ΑΔΑ: Ψ3Λ846ΨΖΣΠ-ΝΕΞ)  έγκριση δαπάνης, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο,  που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του 1ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

1.             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους 2017-2019 (ΑΠ 7– ΛΑΠ)».
Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.
2.             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην ανωτέρω     διεύθυνση, με την ένδειξη: 
«Προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του 1ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας», το αργότερο μέχρι την 4/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

Α/Α
Περιγραφή ειδών
Ζητούμενη Ποσότητα
Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα  (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Συνολικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
1
Χρώματα ακρυλικά κόκκινο καδμίου 250ml
5 τμχ


2
Χρώματα ακρυλικά ultramarine 250ml
5 τμχ


3
Χρώματα ακρυλικά Primary yellow 250ml
5 τμχ


4
Χρώματα ακρυλικά λευκό titanium 250ml
5 τμχ


5
Χρώματα ακρυλικά μαύρο 250ml
3 τμχ


6
Πινέλα πλακέ συνθετικά Νο 6
15 τμχ


7
Πινέλα πλακέ συνθετικά Νο 10
15 τμχ


8
Γκέσο (αστάρι) 1Lt
3 lit


9
Πηλός ψυχρός λευκός
8 τμχ


10
Ατλακόλ κρυσταλιζέ 500ml
8 τμχ


11
Μολύβια 4Β
20 τμχ


12
Λαδοπαστέλ σετ κασετίνα
8 τμχ


13
Μπλοκ ακουαρέλας Α3
20 τμχ


14
Κόλα βενζινόκολλα τύπου UHU
10 τμχ


15
CANSON χρωματιστά 50x70
20 τμχ


16
Χαρτί γκοφρέ χρωματιστά
15 τμχ


17
Καμβάς 50x70
10 τμχ


18
Καμβάς Α3
10 τμχ


19
Σπάγγος
5 τμχ


20
Πιστόλια σιλικόνης
2 τμχ


21
Ράβδοι σιλικόνης
5 τμχ

ΦΠΑ ……%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.       ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατάθεση θα γίνει το αργότερο μέχρι την 4/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. στο γραφείο του Διευθυντή επί της οδού Ιουστινιανού & Κομνηνών,(5ο Λύκειο Λάρισας).
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 1ο Σ.Δ.Ε. Λάρισας, τηλέφωνο: 2410670950, email:      mail@sde-laris.lar.sch.gr.
                            
Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά.

2.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

 Η παραλαβή των εργαστηριακών υλικών θα γίνει από τον Διευθυντή του Σ.Δ.Ε., ο οποίος θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής.

Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

                                 
                                             
                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 1ου Σ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                
                                              Μαργαρίτης Ντούμος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

σχόλιο παρακαλώ

Follow by Email